Electronic library catalogue (Web-OPAC)

Search in database

Browse Index Shelf marks with short-title entries

1 Kc 100 Penck D/1
=> A.R. Penck 1985 Kc 100 Penck D/1
1 Kc 100 Penck D/2 = RARA
=> A. R. Penck : Standart-Modelle 1973/74 gefolgt vom Text Standart-Ich III + 1 / Gachnang, Johannes [Ed.] 1985 Kc 100 Penck D/2=Rara
1 Kc 100 Penck D/3
=> A.R. Penck : "resurrection" und andere Bilder 1996 Kc 100 Penck D/3
1 Kc 100 Penck D/4
=> A.R. Penck : Zeichnungen. Tekeningen 1965-1977 / Huijts, Stijn [Ed.] 1995 Kc 100 Penck D/4
1 Kc 100 Penck D/5
=> A, R. Penck : 45 Zeichnungen 1982 Kc 100 Penck D/5
1 Kc 100 Penck D/6
=> A.R. Penck : Atelierspuren - Arbeiten auf Papier aus dem Jahr 1975 / Berner, Klaus [Ed.] 1998 Kc 100 Penck D/6
1 Kc 100 Penck D/7
=> A.R. Penck : Adlertransformation 2002 Kc 100 Penck D/7
1 Kc 100 Penck D/8
=> A.R. Penck : Jenseits der Kriege 2003 Kc 100 Penck D/8
1 Kc 100 Penck D/9
=> A.R. Penck : Abstraktion als Methode / Werner, Michael [Ed.] 2005 Kc 100 Penck D/9
1 Kc 100 Penck D/10
=> A.R. Penck : Retrospektive / Pfeiffer, Ingrid [Ed.] 2007 Kc 100 Penck D/10
Show bibliography

Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland

Museumsmeile Bonn
Friedrich-Ebert-Allee 4
53113 Bonn
T +49 228 9171–200

Opening hours

Mondays closed
Tuesdays and Wednesdays, 10 a.m.–9 p.m.
Thursdays–Sundays, 10 a.m.–7 p.m.
(including public holidays even those which fall on Mondays)

Gefördert durch